Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování údajů společnostmi ze skupiny CPIPG

Níže jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů společnostmi ze skupiny CPI PG (dále jen „Společnosti CPI PG“) poskytnuté v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a s dalšími souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Společnosti CPI PG, jakožto správci osobních údajů, zpracovávají osobní údaje, jak je uvedeno dále v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávají Společnosti CPI PG pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu pro dosažení určitého účelu.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ UZAVÍRÁNÍ A PLNĚNÍ SMLUV O PRODEJI NEMOVITOSTÍ
Popis účelu zpracování Vedení evidence vlastníků prodaných nemovitostí a kontaktních osob, podpisy a evidence smluv, komunikace s vlastníky nemovitostí, plnění povinností vyplývajících z prodejních smluv.
Právní základ Oprávněný zájem smluvních stran; případně smlouva se subjektem údajů.
Kategorie osobních údajů Identifikační údaje ve smlouvách: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (pouze u starších smluv), adresa trvalého pobytu.

Kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa a identifikace nemovitosti, telefonní číslo, e-mailová adresa. 
Kategorie subjektů osobních údajů Vlastníci nemovitostí a jejich zástupci.
Zdroj osobních údajů Zdroj osobních údajů    Přímo od subjektů údajů nebo od jejich zástupců.
Kategorie příjemců osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů    Společnosti CPIPG.
Osoby (právnické i fyzické) poskytující klientský servis (včetně vyřizování reklamací) vlastníkům nemovitostí.
Doba uchování osobních údajů Doba uchování osobních údajů    Po dobu trvání záruční doby a následně po dobu deseti let pro obhajobu právních nároků.

Další informace související se zpracováním osobních údajů, mimo jiné, výčet práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, způsob jejich uplatnění a kontaktní údaje na pověřence na ochranu osobních údajů Společností CPI PG jsou uvedeny v Politice ochrany osobních údajů skupiny CPI umístěné zde:  http://cpipg.com/data-protection-policy

Poradit