Platební podmínky

Proces rezervací, uzavírání smluv a vlastního financování budoucí koupě je rozdělen do 4 hlavních celků, jenž na sebe navazují jak časově, tak funkčně.

Tyto hlavní celky jsou:

(1) ústní rezervace

(2) rezervační smlouva

(3) smlouva o smlouvě budoucí kupní

(4) kupní smlouva

(1) Ústní rezervace je prvním krokem při výběru konkrétní jednotky. Uvědomujeme si, že výběr bytové jednotky není snadnou záležitostí a vyžaduje vždy potřebný čas na posouzení. Ústní rezervace tedy umožňuje v klidu zvážit a vyhodnotit všechna pozitiva či negativa při výběru konkrétního bytu, výběr vhodného patra či orientace na světovou stranu. Ústní rezervace je možná na 3 pracovní dny bez složení jakéhokoli rezervačního poplatku. 

(2) Rezervační smlouva je druhým krokem, jenž zajišťuje rezervaci konkrétního bytu, v tomto případě již na delší časové období než v případě ústní rezervace.

Rezervační smlouva zajišťuje kupujícímu blokaci konkrétního vybraného bytu a také vyřazení takovéhoto bytu z dalšího prodeje. Rezervační poplatek je 50.000,- Kč a v případě uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je následně započten do kupní ceny. Rezervační smlouva již pracuje s konkrétním výběrem jednotek (byt, příslušenství) a přílohou smlouvy je i základní kvalitativní standard, pravidla budoucího platebního kalendáře, stejně tak i rámcové znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jenž se bude uzavírat v dalším kroku.

(3) Smlouva o smlouvě budoucí kupní je dalším následným krokem po rezervační smlouvě. Před uplynutím rezervační doby uvedené v Rezervační smlouvě je zaslána kupujícímu výzva k uzavření Smlouvy budoucí kupní. Tato smlouva řeší kromě jiného i vlastní financování předmětu koupě a její nedílnou součástí je i podrobný platební kalendář. Po uzavření této smlouvy následuje jako 2. zálohová platba sjednané kupní ceny doplatek do 15% kupní ceny. V této platbě je také zahrnut již složený rezervační poplatek ve výši 50.000,- Kč. V rámci této smlouvy již také klientům umožňujeme uplatnit tzv. klientské změny. Tyto změny umožňují např. finální realizaci bytu s jinými než standardními povrchy, změny koupelen, dispoziční změny a další úpravy, jenž zvyšují standard a komfort bydlení a odlišují každý jednotlivý byt od ostatních.  Jako poslední platba v platebním kalendáři smlouvy je zbývající část kupní ceny ve výši 85% kupní ceny. Tento doplatek je realizován až po dokončení a kolaudaci stavby před vlastní kupní smlouvou. Na tento doplatek je možno také využít i hypoteční úvěr. V rámci komplexních služeb pro naše klienty jsme schopni pomoci i s kompletním vyřízením a zajištěním tohoto úvěru. Spolupracujeme s většinou bank poskytujících hypoteční úvěry a tedy cesta k financování nového bytu je pro naše klienty mnohem snazší a kratší.

(4) Kupní smlouva je završením celého procesu koupě jednotek. Kupní smlouva se uzavírá po dokončení jednotek a kolaudaci domu. Nedílnou podmínkou pro uzavření této smlouvy je vložení prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí. V okamžiku, kdy je dům zkolaudován a připraven k předávání jednotek, zasíláme kupujícímu výzvu k podpisu Kupní smlouvy a k doplacení kupní ceny. V případě doplatku kupní ceny hypotečním úvěrem předchází ještě vlastnímu podpisu kupní smlouvy předložení úvěrové smlouvy a zástavních smluv kupujícím a zapracování dat z těchto smluv do vlastní kupní smlouvy. Před podpisem kupní smlouvy také kupující absolvuje prohlídku nemovitosti, z které je následně vyhotoven protokol. Po doplacení celé kupní ceny následuje podpis Kupní smlouvy, vložení této smlouvy do katastru nemovitostí a předání jednotek kupujícímu.  V případě verze smlouvy s hypotékou následuje úhrada vlastních zdrojů kupujícího, podpis Zástavních smluv, vyčerpání hypotečního úvěru, poté podpis Kupní smlouvy. Následné podání všech dokumentů do katastru nemovitostí je posledním krokem předání jednotek kupujícímu do užívání. Od tohoto okamžiku je také možno v bytě provádět další úpravy, jako je např. montáž kuchyňské linky či vestavěných skříní.