Platební podmínky

Proces rezervací, uzavírání smluv a vlastního financování budoucí koupě je rozdělen do 4 hlavních celků, jenž na sebe navazují jak časově, tak funkčně.

Tyto hlavní celky jsou:

(1) ústní rezervace

(2) rezervační smlouva

(3) smlouva o smlouvě budoucí kupní

(4) kupní smlouva

(1) Ústní rezervace je prvním krokem při výběru konkrétní jednotky. Uvědomujeme si, že výběr bytové jednotky není snadnou záležitostí a vyžaduje vždy potřebný čas na posouzení. Ústní rezervace tedy umožňuje v klidu zvážit a vyhodnotit všechna pozitiva či negativa při výběru konkrétního bytu, výběr vhodného patra či orientace na světovou stranu. Ústní rezervace je možná na 3 pracovní dny bez složení jakéhokoli rezervačního poplatku. 

(2) Rezervační smlouva je druhým krokem, jenž zajišťuje rezervaci konkrétního bytu, v tomto případě již na delší časové období než v případě ústní rezervace.

Rezervační smlouva zajišťuje kupujícímu blokaci konkrétního vybraného bytu a také vyřazení takovéhoto bytu z dalšího prodeje. Rezervační poplatek je 50.000,- Kč a v případě uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je následně započten do kupní ceny. Rezervační smlouva již pracuje s konkrétním výběrem jednotek (byt, příslušenství) a přílohou smlouvy je i základní kvalitativní standard, pravidla budoucího platebního kalendáře, stejně tak i rámcové znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jenž se bude uzavírat v dalším kroku.

(3) Smlouva o smlouvě budoucí kupní je dalším následným krokem po rezervační smlouvě. Před uplynutím rezervační doby uvedené v Rezervační smlouvě je zaslána kupujícímu výzva k uzavření Smlouvy budoucí kupní. Tato smlouva řeší kromě jiného i vlastní financování předmětu koupě a její nedílnou součástí je i podrobný platební kalendář. Po uzavření této smlouvy následuje jako 2. zálohová platba sjednané kupní ceny doplatek do 15% kupní ceny. V této platbě je také zahrnut již složený rezervační poplatek ve výši 50.000,- Kč. V rámci této smlouvy již také klientům umožňujeme uplatnit tzv. klientské změny. Tyto změny umožňují např. finální realizaci bytu s jinými než standardními povrchy, změny koupelen, dispoziční změny a další úpravy, jenž zvyšují standard a komfort bydlení a odlišují každý jednotlivý byt od ostatních.  Jako poslední platba v platebním kalendáři smlouvy je zbývající část kupní ceny ve výši 85% kupní ceny. Tento doplatek je realizován až po dokončení a kolaudaci stavby před vlastní kupní smlouvou. Na tento doplatek je možno také využít i hypoteční úvěr. V rámci komplexních služeb pro naše klienty jsme schopni pomoci i s kompletním vyřízením a zajištěním tohoto úvěru. Spolupracujeme s většinou bank poskytujících hypoteční úvěry a tedy cesta k financování nového bytu je pro naše klienty mnohem snazší a kratší.

(4) Kupní smlouva je završením celého procesu koupě jednotek. Kupní smlouva se uzavírá po dokončení jednotek a kolaudaci domu. Nedílnou podmínkou pro uzavření této smlouvy je vložení prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí. V okamžiku, kdy je dům zkolaudován a připraven k předávání jednotek, zasíláme kupujícímu výzvu k podpisu Kupní smlouvy a k doplacení kupní ceny. V případě doplatku kupní ceny hypotečním úvěrem předchází ještě vlastnímu podpisu kupní smlouvy předložení úvěrové smlouvy a zástavních smluv kupujícím a zapracování dat z těchto smluv do vlastní kupní smlouvy. Před podpisem kupní smlouvy také kupující absolvuje prohlídku nemovitosti, z které je následně vyhotoven protokol. Po doplacení celé kupní ceny (v případě platby kupní ceny bez hypotečního úvěru) následuje podpis Kupní smlouvy, vložení této smlouvy do katastru nemovitostí a předání jednotek kupujícímu.  V případě verze smlouvy s hypotékou následuje úhrada vlastních zdrojů kupujícího, poté podpis Kupní smlouvy, Zástavních smluv a následné podání všech dokumentů do katastru nemovitostí. Po vyčerpání hypotečního úvěru (předpoklad je do 1 měsíce od podpisu Kupní smlouvy) je posledním krokem předání jednotek kupujícímu do užívání. Od tohoto okamžiku je také možno v bytě provádět další úpravy, jako je např. montáž kuchyňské linky či vestavěných skříní.